הסכם להזמנת עבודה - פיתוח


הסכם להזמנת עבודה – פיתוח

בין

 

               ברוניי  ע.מ       200958056 

              מנחם בגין 156 ת''א

              ( להלן: "היצרן")                                            מצד אחד

                                                                                                            

                                                          לבין

              (להלן: "המזמין")                                                מצד שני

 הואיל          והמזמין מעונין ליצר קולקציית אופנה על פי שלבי הייצור ומפרט העבודה

                   המפורטים בנספחים א'+ב' להסכם זה. (להלן : "העבודה");

 

והואיל          והיצרן מצהיר ומתחייב כי הינו בעל הידע, הניסיון, כוח האדם והכישורים הדרושים     

                   לשם  ביצוע העבודה;

 

והואיל          והמזמין מעונין להתקשר עם היצרן לשם ביצוע העבודה והיצרן מסכים  לבצע 

                   את העבודה  עבור המזמין, הכל על פי תנאי הסכם זה;

 

והואיל          והצדדים חפצים לקבוע ולהגדיר את מסכת היחסים המשפטיים שביניהם

                  בקשר לביצוע העבודה במסגרת הוראות הסכם זה;

                        לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 1. מבוא
 1. המבוא והנספח להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כיתר תנאיו.
 2. כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.    
 1. הצהרות והסכמות הצדדים

 

 1. המזמין מצהיר בזאת כי הוסברה ליצרן כהלכה הפעילות הנדרשת לביצוע העבודה והיצרן מצהיר כי הבין ומכיר היטב את כל הקשור בביצוע העבודה
 2.  המזמין מצהיר כי פירוט העבודה המפורטת בנספח א' להסכם זה היא העבודה המלאה והיחידה הנדרשת מהיצרן ומוסכמת בין הצדדים וכי לא תהייה למזמין ןכל טענה ו/או דרישה מעבר למפרט העבודה המוצג בנפסח א' להסכם זה וכי כל דרישה מעבר לפירוט המופיע בנספח א' תתומחר בנפרד ותחייב אישור מראש לביצוע על ידי היצרן.
 3. המזמין מצהיר בזאת כי אישור כל אחד משלבי העבודה המפורטים בנפסח ב' להסכם ו/או לתוספת כזו או אחרת בפרויקט זה מהווה אישור סופי ומוחלט לשלב הביצוע המבטאת את שביעות רצונו המלאה לשלב הביצוע ו/או לתוספת וכי היא מחייבת את המזמין בתשלום מחא עבור שלב הביצוע ו/או התוספת המאושרת.
 4. מובהר ומוסכם בין הצדדים כי מכיוון ומדובר בתהליך ייצור סדרתי ( קונפקציה ) חשיבות האישור לשלבי הייצור היא אקוטית שכן לא ניתן לחזור אחורה לאחר אישור שלב. המזמין מאשר ומצהיר כי לא תהייה לו טענה ו/או דרישה וכי הוא האחראי הבלעדי לכל תקלה שתקרה, אם תקרה, ו/או לכל עלות נוספת שתידרש, אם תידרש, כתוצאה מהצורך לחזור אחורה בשלבי הפיתוח ו/או חזרה נוספת על אחד משלביי הייצור.
 5. מוסכם ומובהר בין הצדדים כי המזמין אחראי על בחירת הבדים ואישורם. היצרן יבצע פיתוח ותפירת מודל ע"פ בד המתאים לדגם למיטב ראות עיניו. במידה והמזמין יבקש לבצע ייצור מבד אחר ו/או שונה מאשר הבד בו נתפר המודל תהא האחריות לתוצאת הייצור באחריותו הבלעדית של המזמין וכי לא תהייה לו שום טענה ו/או דרישה כלפי היצרן.
 6. מוסכם ומאושר בין הצדדים כי אישור שלב ביצוע ו/או תוספת עלות לפרויקט הוא כל אישור שיבוצע בכתב בין הצדדים כולל דואר אלקטרוני, הודעות טקסט, הודעת וואטצאפ וכו'.
 7. היצרן מצהיר כי הינו בעל הידע, הכישורים וכוח האדם הנדרשים לשם ביצוע העבודה וביכולתו לבצע את העבודה בהצלחה על פי שהוגדר לו על לידי המזמין וכמפורט בהסכם זה ובנספח א' להסכם זה.
 8. הצדדים מצהירים כי אין כל מניעה על פי הדין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותם בהסכם זה.

 

 

 1. העבודה הנדרשת מהקבלן

 

 1. היצרן יבצע עבור המזמין את העבודה המפורטת בנספח א' להסכם זה.
 2. העבודה תבוצע בשלבים על פי שלבי הביצוע והמפורטים בנספח ב' להסכם זה.

 

 

 

 1. לוח זמנים – עבור פיתוח וייצור ( יצוין כי שלבי פיתוח ו/או ייצור שקשורים למזמין או תלויים בו אינם באחריות היצרן)

 

 1. שלב א' – פיתוח גזרות ותפירת מודלים – 5 ימי עבודה עבור כל 3 מודלים
 2. המזמין יאשר בכתב כל אחד משלבי העבודה המפורטים בנספח ב' אישור השלב מהווה את שביעות רצונו המלאה מהעבודה ואיכותה.
 3. במידה והמזמין יהא מעוניין שהיצרן  יבצע תוספות לעבודה, ימסור המזין לקבלן את פירוט התוספות המבוקשות בכתב ( להלן: " התוספות").
 4. מוסכם בין הצדדים כי ייתכנו עלויות נוספות בלתי צפויות בייצור כגון משלוחים, העברות, הובלות וכיו"ב. תוספת העלויות הנוספות יאושרו מראש ונקודתית על ידי המזמין וישולמו לייצרן בשלב התשלום הסופי של העבודה.
 5. התמורה עבור התוספת תקבע על ידי הצדדים בהסכמה ותשולם לקבל על ידי המזמין במועד הקבוע בסעיף 5(ב) (5) להלן.

 

 1. התמורה

 

 1. המזמין ישלם ליצרן תמורה כוללת של _______ ₪ , בצירוף מע"מ כחוק, כמפורט בנספח ג' להסכם זה בתשלומים ובמועדים כמפורט בסעיף 5 (ב) להלן, עבור ביצוע העבודה בכפוף לאישור המזמין את שלבי העבודה ( להלן: " התמורה"). התמורה תהיה צמודה לשינויים במדד המחירים לצרכן, כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיחליפה, בין המדד הבסיסי הידוע במועד חתימת הסכם זה לבין המדד הקובע הידוע במועד כל תשלום בפועל.
 2. התמורה תשולם ליצרן על ידי המזמין בתשלומים ובמועדים המפורטים להלן בהתאם לקצב התקדמות העבודה ( להלן: " התשלומים").
 1. במועד החתימה הסכם זה ישלם המזמין ליצרן 50% מהתמורה
 2. במועד מסירת העבודה למזמין ישלם את המזמין את יתרת 50% מהתמורה במזומן.
 1. התשלומים יבוצעו כנגד קבלת חשבוניות ערוכות כדין על ידי היצרן.
 2. מובהר בזאת כי התמורה אינה כוללת את התמורה עבור התוספות

 

 1. אי תחולת יחסי עובד – מעביד

 

 1. מובהר כי היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסי יצרן עצמאי – מזמין ואין ולא יהיו יחסי עובד – מעביד בין המזין לבין היצרן ו/או העובדים מטעם היצרן בביצוע הסכם זה.
 2. היצרן יישא בכל האחריות המוטלת עליו לפי על דין לתשלום שכרם ו/או תקבוליהם של המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה.
 3. מובהר בזאת כי היצרן אינו זכאי מהמזמין לתשלום הטבות ותנאים סוציאליים כלשהם הקבועים בכל דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי, לרבות פיצויי פיטורין.
 4. מובהר כי היצרן אינו זכאי להטבות כלשהן, מלבד התמורה, בעקבות ביצוע הסכם זה והוראות שניתנו על פיו ו/או בעקבות ביטול ו/או סיום ההסכם ו/או הפסקת ביצוע העבודה מכל סיבה שהיא.

 

 1. זכויות קניין רוחני

 

 1. מובהר בזאת כי כל זכויות הקניין הרוחני בעבודה ו/או על העבודה ו/או בכל פורמט אחר של העבודה וכן כל זכויות הקניין הרוחני בכל חומר הקשור לעבודה שייכות באופן בלעדי למזמין
 2. היצרן מתחייב שלא להעביר לכל גורם שהוא ו/או לעשות שימוש כלשהו בתוכן בעבודה, למעט כמפורט בהסכם זה, ללא אישור המזמין מראש ובכתב ולא לפגוע בדרך כלשהי במוניטין של המזמין ובשמו הטוב.
 3. המזין מתחייב שלא להעביר לכל גורם שהוא ו/או לעשות שימוש כלשהו את פרטי הסכם זה, הפעולות, התהליכים, מיידעים ו/או אנשי קשר אשר נחשף אליהם במכוון או במקרה במהלך עבודות עם היצרן.
 4. מוסכם כי המזמין רשאי לבצע מהודורות נוספות ו/או עדכונים של העבודה ואינו חייב לעבוד עם היצרן לצורך ביצועם.

 

 1. סמכות שיפוט

מוסכם כי בכל סכסוך הנוגע להסכם זה ו/או לכל הקשור אליו, במישרין /או בעקיפין, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי המשפט בתל אביב בלבד.

 

 1. כללי

 

 1. הסכם זה מסכם ומגבש כל הסכמה בין הצדדים ועם חתימתו אין ולא יהיה כל תוקף לכל הסכם ו/או הסכמה אחרים שנעשו בין הצדדים ולא יהיה תוקף לכל שינוי ו/או הסכמה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או גריעה ו/או הארכה ו/או ויתור בקשר לכל דבר ו/או עניין הקשור ו/או הכרוך בהסכם זה, אלא אם יעשו בכתב שיחתם על ידי הצדדים.
 2. לא השתמש ו/או השתהה צד להסכם זה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פיו, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.
 3. כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הינן כמפורט במבוא להסכם זה או כתובת אחרת עליה תינתן הודעה בהתאם לסעיף זה וכל הודעה שתשלח על ידי מד אחד למשנהו לפי הכתובות הנ"ל תחשב כאילו נתקבלה תוך 72 שעות מעת שנמסרה למשלוח בדואר רשום בבית דואר בישראל ועם מסירתה, אם נמסרה ביד.

   

   

נספח ב' – שלבי העבודה:

שלב א': פיתוח

 1.  
 1. קבלת סקיצות עיצוב מהמזמין
 2. אישור הסקיצות ופיתון ( פיתוח גזרות לדגם) + תפירת מודל.
 3. מדידת המודל ואישורו לייצור
 1. בחירת בדים לייצור
 2. אישור כמויות ייצור על ידי המזמין
 3. אישור אביזרי מיתוג לקולציה ( תוויות, תיקטים, קרטוניו תוכו,)
 4. אישור אביזרים לקולקציה כגון, כפתורים, רוכסנים, תיקטים, פליזלין וכיוצ"ב.

 

 

 

 

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by elad Bronstein
Signed On: 30/01/2022


Signature Certificate
Document name: הסכם להזמנת עבודה - פיתוח
lock iconUnique Document ID: b099cd3fe64fed41d3116985099ca6bd829c987a
Timestamp Audit
30/01/2022 14:35 IDTהסכם להזמנת עבודה - פיתוח Uploaded by elad Bronstein - [email protected] IP 79.178.174.248, 172.70.246.28