חוזה הצטרפות - שיווק ופיתוח בינלאומי


הנדון:  הסכם התקשרות

הסכם התקשרות זה (להלן "ההסכם") הינו בינך, לקוח המבקש לקבל שירותים (להלן "הלקוח"), לבין חברת ברוניי אינטרנשיונל בע"מ (להלן "החברה") ח.פ 516546678. סימון המשבצת המאשרת קבלת תנאי הסכם זה בסוף המסמך וחתימה עליו, ייחשבו להסכמה מלאה ובלתי מסויגת מצדך כי קראת, הבנת, ואתה מסכים לתנאי הסכם זה, לרבות תנאי השימוש והצהרת הפרטיות של האתר בלינק ( https://brunnei.net ) ולפיכך הינך מתבקש לקוראם בעיון רב בטרם ביצוע האמור לעיל, ולנהוג על פי הכתוב בהם.
הואיל והחברה עוסקת במתן שירותי תדמיתנות, ייצור, פיתוח עסקי, שיווק ותפעול עבור יזמים בתחום האופנה והביוטי המעוניינים לבנות מותג אופנה ולקדם אותו ("השירותים"), וזאת במסגרת חבילות שונות אשר מציעה החברה באמצעות אתר החברהbrunnei.net  (להלן בהתאמה "חבילות השירותים" ו"האתר");

והואיל והלקוח מעוניין להתקשר עם החברה, ולרכוש אחת או יותר מבין חבילות השירותים, והכל בהתאם ובכפוף לתנאים ולמגבלות המפורטים באתר ובהסכם זה;

 

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1 .רכישת השירותים

1.1 רכישת השירותים תתבצע באמצעות בחירת חבילה אחת או יותר מבין חבילות השירותים שבאתר שיבחר הלקוח, והשלמת כל שלבי הרכישה, לרבות השלמת התשלום. עם סיום רכישת חבילת השירותים, יקבל הלקוח מייל אישור על הרכישה וחשבונית מס קבלה  כל חודש בחודשו למשך 6 חודשים.
1.2 עם תום תקופת התשלום שירותי הליווי ופיתוח העיסקי יימשכו ללא עלות נוספת מלבד לעלויות פיתוח וייצור התוצרים ו/או תוספות בגין שינויי גרפיקה כולל עיצוב אריזות, מודעות וכיוצ"ב.
1.3 רכישת שירותים תתאפשר רק למי שגילו מעל ל18.
1.4 החברה תספק ללקוח את כלל השירותים המפורטים במסגרת בכל חבילת שירותים, כמפורט באתר. כל שירות נוסף אשר יבקש הלקוח לקבל שאינו במסגרת חבילת שירותים שרכש, יהיה בתשלום נוסף, בהתאם למחירון החברה.

2 .פירוט השירותים

2.1 השירותים יסופקו ללקוח באמצעות נציג אשר ימונה מטעם החברה, לשיקול דעתה הבלעדי ("הנציג"). מובהר ללקוח כי אין ולא יתקיימו כל יחסי עובד ומעביד בין הלקוח לבין הנציג מטעם החברה אשר יספק לו את השירותים.

הכלים המתאימים להצלחת העסק, והכל במקצועיות ולפי שיקול דעתם ובכפוף למגבלות החוק.   

2.2 ככל שבמסגרת השירותים ישנם תוצרי עבודה כלשהם, אזי מועד מסירת תוצרי העבודה ללקוח, כמו גם כלל הדגשים המיוחדים שבביצוע השירותים, יינתן ללקוח במהלך תקופת ביצוע השירותים, אלא אם מצוין במפורש במסגרת האתר.

2.3 ככל שבמסגרת השירותים ניתנת ללקוח אחריות, אזי החברה תציין את היקפה אורכה ותכולתה של האחריות עם תחילתה, למעט אם מפורט באתר אחרת. כל מסירת עבודה ללקוח תוגש ללקוח בכפוף לחתימה על ביצוע כראוי.

2.4 החברה מתחייבת למלא את חובותיו והתחייבויותיו על-פי הסכם זה במקצועיות, במומחיות ובהתאם לסטנדרטים המקובלים בתעשייה.

2.5 הלקוח מבין כי ייתכנו איחורים בזמני הייצור שאינם תלויים בחברה כגון אספקת בדים וכיוצ"ב, החברה תהא פטורה מכל קנסות וזיכויים בגין אי עמידה בזמנים.

2.6 החברה תהיה בקשר רציף עם הנציג באמצעות אפליקציית וואטסאפ, דואר אלקטרוני, או באופן טלפוני בתאום מראש עם הנציג.

2.7 השירותים יבוצעו על ידי נציג החברה בלבד אשר יעבוד מול נציג ששמו ופרטיו יועברו לו על ידי הלקוח. בכל הנוגע למתן השירותים, לרבות אחריות, שעות הפעילות אשר במסגרתן תספק החברה שירותים על פי הסכם זה יהיו בין הימים א-ה בין השעות 09:00-17:00 בלבד.

3 .מדיניות תשלום

3.1 בתמורה לביצוע השירותים, ישלם הלקוח לחברה את התמורה המפורטת בחבילה שיבחר הלקוח.

3.2 התמורה לא תכלול תשלומים לספקי שירותים שהינם צדדים שלישיים אשר להם ישלם הלקוח בנפרד, ככל שידרש על ידי צדדים אלו.

3.3 התמורה לא תכלול עלויות שירותי הייצור וחומרי הגלם.

4 .מדיניות ביטול השירות

4.1 תקופת ההתקשרות בין הצדדים תחל ביום רכישת החבילה על ידי הלקוח ותסתיים עם סיום תקופת האחריות על תוצרי העבודה (ככל שתינתן) (להלן: "תקופת ההסכם").

4.2 עם סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, מתחייבת החברה למסור ללקוח את כל תוצרי עבודתה עבור הלקוח, עד למועד סיום ההתקשרות, בכפוף לפירעון של כל הסכומים המגיעים לחברה בקשר עם השירותים שביצעה בפועל על פי הסכם זה, עד למועד סיומו.

4.3 הלקוח יהיה רשאי לבטל את השירותים שהזמין לא יאוחר מ-14 ימים ממועד רכישת החבילה באמצעות האתר ובלבד, שהביטול נעשה עד שני ימי עסקים לפני מועד קבלת השירות המתוכנן.

4.4 הזיכוי יעשה בתוך 30 ימים ממועד מתן הודעת הביטול.

4.5 הביטול לא יהא כרוך בעלות כלשהי ללקוח, למעט דמי ביטול כפי המפורט בדין החל, וכל ההוצאות שהוציאה החברה עבור הלקוח, אשר ינוכו מסכום ההחזר שיקבל הלקוח.

4.6 כל ביטול של שירותים לאחר תחילת ביצועם, יהא בהודעה מראש ובכתב של חודש ימים מראש לחברה, ויגרור חיוב עבור כלל השירותים שביצעה החברה עד לתאריך הגשת הבקשה לפירעון, וההוצאות שהוציאה החברה עד למועד ההודעה על הביטול.

4.7 מובן ללקוח שבמקרה של ביטול חוזה ישולמו באופן מלא כל החודשים בגינם בוצעה העבודה בפועל.

5 .סודיות וקניין רוחני

5.1 מוסכם בזה כי בכפוף לתשלום מלוא התמורה על ידי הלקוח לחברה, כל תוצרי העבודה, לרבות פטנטים, שמות או סימנים מסחריים, זכויות היוצרים וכן רעיונות, המצאות פתוחים, שכלולים או שיפורים, בין שניתן ובין שלא ניתן לקבל בגינם פטנט או זכות קניין רוחני אחרת כלשהי, אשר נעשו, הומצאו או יושמו על ידי החברה עבור הלקוח במסגרת ביצוע השירותים, יהיו קניינו ורכושו הבלעדי של הלקוח.

5.2 למרות האמור לעיל, כלל מתודולוגיות העבודה וכלל הידע הקיים אצל החברה עובדיה ספקי שירותיה או מי מטעמה, כמו גם תוצרים שלא פותחו עבור הלקוח ו\או שהיו אצל החברה בטרם החתימה על הסכם זה, ישארו בבעלותה של החברה.

5.3 הלקוח מאשר לחברה להציג את שמה וכן סימן המסחר שלה, כקרדיט בכל אתר או עיצוב שתבנה החברה עבור הלקוח, לצרכי פרסום ושיווק.

5.4 הלקוח מצהיר ומתחייב כי כלל התכנים אשר ימסרו על ידי הלקוח לחברה, שייכים במלואם ללקוח ו/או הומחו לו כדין, וכי הם אינם מפרים כל זכויות של צדדים שלישיים כלשהם. בכל מקרה בו יגרם לחברה או מי מטעמה, נזק אובדן או חיוב, עקב טענה תביעה או דרישה של צד שלישי כלשהו בקשר עם חומרים אלו, אזי ישפה הלקוח את החברה או מי מטעמה בגין כל תביעה או דרישה כאמור, לרבות שכר טרחת עורך דין.

6 .היעדר אחריות

6.1 החברה, לרבות מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, ספקי שירותיה או מי מטעמה, לא יהיו אחראים בשום מקרה לנזקים שיגרמו ללקוח ו/או ללקוחותיו של הלקוח, ספקיו או לכל צד שלישי כלשהו בקשר עם השירותים על פי הסכם זה לרבות לנזקים ישירים, עקיפים תוצאתיים או נסיבתיים או כל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא הנובעים או הקשורים לביצוע השירותים על פי הסכם זה, לאספקה או לאי-אספקה של שירותים או לכל מעשה או מחדל אחר של החברה או מי מטעמה, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר היום או בעתיד. בכל מקרה תהא אחריותם של החברה, לרבות מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, ספקי שירותיה או מי מטעמה במסגרת ההתקשרות בין הצדדים מוגבלת למחצית מסכום התמורה אשר שולמה לחברה בפועל מהלקוח.

6.2 כל איחור בלוחות הזמנים למתן השירותים אשר מקורו בלקוח, לא יחשב כאיחור באספקת השירותים, ויאריך את מועד אספקת השירותים בהתאמה.

7 .מדיניות תשלום

7.1 הלקוח לא יהיה רשאי להמחות כל זכות או חובה על פי הסכם זה אלא באישור החברה מראש ובכתב.

7.2 הסכם זה יחול על כל הפעילות שיבצע הלקוח למול החברה או נציג מטעמה.

7.3 העתק סרוק של הסכם זה יהווה נוסח מחייב עבור הצדדים לכל דבר ועניין.

8 .המיתוג הכולל בתוך חבילת הליווי:

חבילת מיתוג בסיסית: לוגו ואפיון שפה גרפית (גופן ופלטת צבעים) כולל 4 סקיצות.

*כל סבב תיקונים/עריכה נוספים יבוצעו בתוספת תשלום שעתית של 250 ש"ח

חבילת מיתוג מורחבת - ללקוחות במחלקת קוסמטיקה בלבד -

לוגו ואפיון שפה גרפית (גופן ופלטת צבעים) כולל 4 סקיצות.

עיצוב מוצר, הוראות לשימוש עתידי בתיק מותג, עד 5 מוצרים, כל מוצר/תיקונים/עריכה נוספים יבוצעו בתוספת תשלום שעתית של 250 ש"ח.

 

 

 

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by elad Bronstein
Signed On: 18/04/2023


Signature Certificate
Document name: חוזה הצטרפות - שיווק ופיתוח בינלאומי
lock iconUnique Document ID: b33d3c1a6f8356fbdaffbc2b1f283c20b782a44d
Timestamp Audit
28/12/2021 13:39 IDTחוזה הצטרפות - שיווק ופיתוח בינלאומי Uploaded by elad Bronstein - [email protected] IP 2a06:c701:99b6:5900:d5ea:913d:c26b:602d