מדיניות פרטיות

מטרתה של מדיניות הפרטיות הינה להבהיר למשתמש באתר www.Brunnei.net וכן באפליקציית ברוניי (אשר יקראו להלן ביחד  – “האתר“) את מדיניות הפרטיות הנהוגה, לרבות תיאור אופן השימוש שיעשה על ידי ברוניי אינטרנשיונל בע”מ (“החברה“), במידע, איסופו ושימושיו. החברה רשאית לערוך או לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ושימושך באתר ו\או בשירותים שהאתר מציע, לאחר עדכון ופרסום הצהרת פרטיות מעודכנת מהווה הסכמתך לשינוי כאמור.

בכל מקרה שבו הנך מתחת לגיל 18, הנך מתחייב כי הצהרת פרטיות זו אושרה על ידי הוריך ו\או האפוטרופוס החוקי שלך. בכל מקרה ואין זה המצב, הנך נדרש שלא להשתמש באתר ולא לשתף כל מידע אודותיך.    

האתר אוסף מידע לגבי כל המשתמש בו מתוך מטרה לספק למשתמש את השירותים המבוקשים על ידו ו\או לשפר את איכות וטיב השירותים שהאתר מעניק. קיימים שני סוגי מידע אשר אנו אוגרים אודותיך:

מידע כללי  – מידע כללי על המשתמשים באתר על בסיס מצטבר ואנונימי על מנת לשפר ולייעל את איכות וטיב השירותים הניתנים באמצעות האתר, באופן בו לא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע. מידע כללי יכול שיכלול כדלהלן – העמודים אליהם נכנסת, הזמן שבילית בכל עמוד, התכנים שנחשפת אליהם וכיו”ב.

מידע אישי – מידע הנאסף על ידי האתר מהמשתמשים ונאגר במאגרי המידע של החברה שהינו בעל אופי אישי, כגון: שמך, הדואר האלקטרוני שלך, כתובת העסק וכו’. מידע אישי נאסף רק כאשר המשתמשים באתר בוחרים לספק מידע אישי כאמור מרצונם החופשי לרבות בעת הכנסת פרטים אודותיהם במסגרת הרישום לקבלת שירות כלשהו באמצעות האתר. כמו כן מידע אישי כולל מידע אשר נאסף על ידינו אודות משתמש במסגרת השירותים שיסופקו לו לרבות דגמים, עיצובים, תוכניות.
החברה נעזרת במידע האישי האמור על מנת לספק מענה לצרכים עבור המשתמשים באתר ולאספקת השירותים אשר לשמם מיועד האתר.

כל מידע אשר תמסור אודותיך במסגרת השימוש באתר, הינו וישאר בכל עת מידע אשר בבעלותך המלאה ואולם, עצם איסופו על ידנו ו\או מסירתו על ידיך במסגרת האתר, מהווה הסכמה מצידך לכך שהינך נותן לחברה את הזכות להשתמש במידע זה, לצורך מתן השירותים במסגרת תפעולו של האתר, עיבודים סטטיסטיים, פילוחי מידע וכן לצורך קבלת דברי דואר בין בדואר רגיל ובין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת, לרבות הצעות בעלות תוכן שיווקי ופרסומי. 

אם אינך מעוניין בדיוור כאמור, זכותך להודיע לנו כי אינך מעוניין באמצעות המייל  :

[email protected]

החברה רשאית לשמור מידע שיאסוף אודותיך במאגריה, ולעשות בו שימוש, בכפוף לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ועל פי הוראות כל דין. 

לשם פעילותו השוטפת של האתר, לרבות לצורך איסופו של מידע, אימות פרטים, והתאמות האתר להעדפותיך, האתר עושה ו/או יעשה שימוש ב”עוגיות” (Cookies). עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית בשימוש באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר הרגלי הגלישה שלך,  וכיוב. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בה. אם הנך מעוניין להימנע מהכנסת “עוגיה” מעין זו מהאתר, עליך לשנות את ההגדרות במערכת ההפעלה ואו בדפדפן בו הנך עושה שימוש. יתר על כן תוכל למחוק קבצים אלו שהושתלו במחשבך בכל עת.

האתר מכיל קישורים לאתרים חיצוניים, וחלקו מסתמך על מידע המגיע מצדדים שלישיים. הנך מודע לכך כי החברה אינה מתחייבת, כי המידע הינו אמין ומדוייק ולא בדקה את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן או חיוב מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

החברה נוקטת באמצעי זהירות התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתחום על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות מידע המתקבל על ידיך, ואולם, למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של האתר, וכן לתעבורת הנתונים בין מחשבך למחשבי האתר. לפיכך, הנך מאשר כי החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן נזק או תשלום שיגרם לך ( אם יגרם) כתוצאה מחדירה למאגר הנתונים באתר ו\או העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג’ כלשהו, וזאת ככל שנקטו בצעדים סבירים ומקובלים למניעת פעולות שכאלה. 

כל תשלום שנעשה באמצעות כרטיס אשראי דרך האתר נעשה באופן מוצפן לפי תקן. האתר ו/או בעליו לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך במידה ומידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

החברה לא תמכור או תעביר לאחרים מידע שיתקבל אודותיך, ללא הסכמתך המוקדמת, למעט במקרים הבאים: (א) חלה חובה על מסירת המידע בהתאם להוראות הדין או החלטה שיפוטית; (ב) ישנו סכסוך בינך ובין החברה בקשר עם המידע האמור; (ג) כאשר השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתנאי השימוש, בהצהרת הפרטיות ו/או בניגוד להוראות כל דין; (ד) מועבר מידע שאינו מזהה אותך באופן אישי, שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי (ה) המידע מועבר לספקי השירותים או עובדיה של החברה לצורך מתן השירותים במסגרת האתר; 

החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה-1995 ,שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

בכל מקרה שבו תרצה לעיין במידע אשר קיים אצלנו אודותיך ולעדכנו או לחלופין שנמחוק מידע אישי אודותיך או את כל הפרטים שנאספו אודותיך, תהיה לך הזכות לפנות אלינו באמצעות מייל [email protected]. בתוך 3 ימי עסקים ימחקו הפרטים שביקשת, למעט פרטים מינימליים אשר חובה עלינו לשמור על פי הדין ו\או על פי שיקול דעתנו. דע כי מחיקה כאמור עלולה לפגוע בחלק מהשירותים שתקבל באמצעות האתר כעת או בעתיד.

לכל שאלה או הבהרה נשמח אם תיצור קשר לכתובת המייל   :

[email protected]

Shopping Cart
דילוג לתוכן