תנאי שימוש באתר

ברוך הבא לאתר www.brunnei.net הכולל את אפליקציית Brunnei (אשר יקראו ביחד לצורך תנאי שימוש אלו – “האתר“) המנוהל על ידי חברת ברוני אינטרנשיונל בע”מ (“החברה“). תנאי שימוש אלו  (להלן “תנאי השימוש“) קובעים את התנאים, ההתניות והמגבלות אשר חלים על השימוש באתר, וכן האפליקציה המקושרת לאתר, לרבות רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או קבלת מידע מכל מין וסוג שהוא הנוגע לשירותים אלו. כל שימוש באתר, ייחשב להסכמה מלאה ובלתי מסויגת מצדך כי קראת, הבנת, ואתה מסכים לתנאי השימוש, ולפיכך הינך מתבקש לקוראם בעיון רב בטרם ביצוע האמור לעיל, ולנהוג על פי הכתוב בהם. אנו שומרים על זכותנו להכניס שינויים בתנאי השימוש, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, והמשך שימושך באתר לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים, לרבות קבלת או שליחת מידע כלשהו באמצעותה, מהווה את הסכמתך לכל שינוי כאמור. 

אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש, נא הפסק לאלתר את השימוש באתר.

הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שתבצע באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי להתקשרות בינך לבין החברה. 

כל האמור בלשון זכר בהסכם זה נעשה מטעמי נוחות ומתייחס גם אל הנקבה.

באם הנך תאגיד מסוג כלשהו או עסק פרטי אזי הנך מצהיר כי הנך מורשה חתימה מטעם תאגיד או עסק כאמור ובעל זכות לאשר ולהתחייב בתנאים אלו. 

מהות האתר

האתר מיועד למעצבי אופנה מתחילים ומנוסים כאחד על מנת להגשים את מטרותיהם היצירתיות על ידי מתן שירותי ייעוץ, פיתוח והפקה ברמה עולמית,
ולקדם מותגי אופנה מתפתחים.

במסגרת האתר תוכל להירשם לתוכניות שונות הכוללות שירותים שונים שתספק לך החברה, בהתאם לתקציבך, המותג אותו אתה מעוניין לבנות, וכמות הליווי שתרצה שנעניק לך. כמו כן במסגרת האתר תוכל להזמין מאיתנו יצור של מוצרים שונים, להזמין קולקציות של בגדים מוכנות ומובנות שלנו, וכן להירשם לקורסים  

במידה ותבחר להזמין יצור של מוצרים מאיתנו, אזי היצור יהיה בכפוף לתנאי הסכם נפרד לייצור אשר יחתם בינך לבין החברה. 

השימוש באתר ורכישת שירותים באמצעותו, מיועד למשתמשים מעל לגיל 18.

פתיחת חשבון ומסירת פרטים

על מנת לצפות במידע כללי המוצע באתר אין צורך ברישום לאתר, אולם על מנת לקבל מהחברה שירותים, יהא עליך להירשם, ולפתוח חשבון. במסגרת פתיחת החשבון, תידרש להירשם ולהכניס פרטים אודותיך אשר חלקם הינם חובה וחלקם לבחירתך. כמו כן תידרש לבחור שם משתמש וסיסמה אשר תידרש להכניסם בכל שימוש בשירותי האתר. עליך לשמור בסודיות מוחלטת את שם המשתמש והסיסמה אשר בחרת. הינך מסכים ומאשר כי כל מידע שנמסר באמצעות האתר נמסר מרצונך הבלעדי. 

 

במסגרת החשבון שתפתח, תוכל לבצע פעולות באמצעות האפליקציה הכוללות עדכון פרטים וזימון פגישות.חובה על כל אדם או תאגיד אשר יפתח חשבון משתמש, למסור פרטים נכונים ומדויקים במסגרת חשבונו וכן לעדכן בכל שינוי בפרטיו או בדרישותיו מייד עם קרות השינוי. כל האחריות בגין הנתונים שתמסור, חלה עליך ולפיכך הנך מתבקש לוודא כי כל הנתונים שהכנסת הינם נכונים ומדויקים, וכי כל פרט שתמסור או תעביר הינו נכון ומדויק, והשימוש בהם יעשה בהתאם ובכפוף לתנאי הצהרת הפרטיות שלנו.

החברה  אינה מתחייבת לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על התכנים המשולבים באתר ואתה פוטר בזאת את החברה, לרבות בעלי מניותיה ו/או מנהליה מכל אחריות לנזק שיגרם או העלול להיגרם לך בקשר עם פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו או שעלולים להיגרם כתוצאה מפרסום התכנים כאמור. 

הגבלות ואיסורים

כתנאי לרכישת שירותים מהחברה הנך מתחייב כדלהלן: (א) כי הנך מעל גיל 18. (ב)    כי במידה ותחליט לבצע את הרכישה באמצעות כרטיס אשראי אזי הנך הבעלים החוקי של כרטיס האשראי ושל חשבון הבנק שאליו משתייך כרטיס האשראי. (ד)  כי יש בידיך את המסגרת הנדרשת בחשבון על מנת לבצע תשלומים בהתאם לשירותים שהנך מבקש לקבל. (ה) כי לא חל עליך כל איסור לבצע רכישה של שירותים או מוצרים מסוג אלו המוצעים לך על ידי החברה. 

 

הנך מתחייב כי לא תעשה כל שימוש באתר לצורך: (א) העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם בעלות או זכות שימוש בהם ו/או שמפרים את הדין ו/או צו שיפוטי כלשהו ו/או שעלולים להפר זכויות קנייניות של צד שלישי. (ב) הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת שימוש באתר (ג) העלאת תכנים ומידע מסולפים, מטעים, שקריים ו\או המזיקים לחברה ו/או למנהליה ו/או לצד שלישי כלשהו. (ד) העלאת מידע פוגעני, מעליב, משמיץ מאיים חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע  בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיות ו/או כל מידע אחר בעל אופי דומה. (ה) מטרה בלתי חוקית, או מטרה הסותרת את תנאי ההתקשרות. (ו) הטרדה או תלונת שווא או התחזות לאחר (ז) פגיעה בצד שלישי כלשהו לרבות בפרטיות או בצנעת הפרט. (ח) פגיעה ו/או הפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים.

הנך מתחייב, שלא להשתמש באתר בקשר עם הפעולות הבאות: מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות אחרים ו/או הטרדת אחרים, התחזות לאחרים, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית ו/או קידום מתמודדים ומפלגות בבחירות, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, איסוף פרטים על אחרים, העתקת פרטים ו/או מודעות מתוך האתר ופרסומם או הצגתם במקום אחר לצרכים מסחריים או באופן שעלול לפגוע בעסקי החברה, הצפת האתר במידע, קידום תכנים מלאכותי, פרסום חומרים שקריים או מטעים, ו\או פרסום קישורים.

הנך מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר, לרבות באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר, ולא להתערב בקוד המקור של האתר.

הנך מתחייב להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר ו/או הגולשים בה, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת “וירוסים”, “תולעים” ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו”ב.

הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שהחברה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר תנאים אלו בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.

למעט אם הותר באופן מפורש בתנאים אלו ללא הסכמה מוקדמת בכתב של החברה, אתה מסכים שלא: (i)  להשתמש, לשנות או לשלב את האתר לתוך תוכנה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של האתר; ו – (ii) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי תנאים אלו כל אדם אחר; (iii) להעתיק, להפיץ או לשעתק את האתר לטובת צדדים שלישיים; (iv) לגלות (disclose) את התוצאות של ביצועי האתר, או להשתמש בתוצאות אלה עבור פיתוח אתר מתחרה; ו/או (v) לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של האתר או ניסיון לגלות את קוד המקור של האתר.

בעלות וזכות הקניין

ידוע לך כי כל התכנים המופיעים באתר ו/או בחומרים שימסרו או יגיעו אליך באמצעות האתר ו\או החברה לרבות חומרים, עיצוב טקסט, תוכנה, מוזיקה, וידאו, גרפיקה חומרים המוכלים בפרסומות או בהודעות הנשלחות אליך או במידע מסחרי המוצע לך על ידי החברה, קולקציות, איורים, יישארו קניינה הבלעדי של החברה בכל עת. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות, בין השאר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצא בזה) הקיימים ו/או מגולמים באתר,  ו/או מצורפים, קשורים, ו/או מתייחסים לאתר הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ויישארו בבעלותה  הבלעדית כאמור. אין בתנאים אלו בכדי להעביר אליך כל זכות באתר או בקשר אליו, ו/או בחומרים שיועברו אליך אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בהם בהתאם לתנאים אלו, ולהוראות הדין. שום דבר מהאמור בתנאים אלו אינו מהווה ויתור על זכויות הקניין הרוחני של החברה או צד שלישי כלשהו על פי כל דין.

כל התכנים אשר יועברו על ידך לחברה באמצעות האתר הנם בבעלותך, יהיו שייכים לך, ובעצם מסירתם לאתר הנך נותן לחברה זכות לשמרם ולבצע בהם שימוש לשם אספקת השירותים, בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר. מובהר בזאת כי לאתר ו\או לחברה לא תהא הגבלה לעבוד עם צדדים שלישיים אשר הינם מתחרים בתעשיה בה הנך פועל, לרבות אספקת מוצרים או ייעוץ באופן חופשי ולא הגבלה. כלל הזכויות בעיצובים שתפתח באמצעות השירותים שנספק לך יהיו שייכים לך. 

רישיון

החברה מעניקה לך בזאת, ואתה מקבל, רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להשתמש באתר, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בתנאים אלו. החברה שומרת לעצמה את כל הזכויות באתר אשר לא הוענקו במסגרת תנאים אלו במפורש. 


תחזוקה ותמיכה,

לא חלה על החברה כל חובה על פי תנאים אלו לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של האתר. עם זאת, החברה עשויה מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של האתר, ועשויה לשדרג באופן אלקטרוני ואוטומטי את האתר. אתה נותן את הסכמתך לשדרוג אוטומטי שכזה, ומסכים כי תנאים אלו יחולו על כל השדרוגים כאמור.

ביטול עסקה 

ביטול עסקה שבוצעה באמצעות האתר או בטלפון יתאפשר בהתאם להוראות הדין ובפרט הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981  והתקנות שהותקנו מכוחו. 

 

תהיה רשאי לבטל את השירותים שהזמנת לא יאוחר מ-14 ימים ממועד רכישת החבילה באמצעות האתר, ובלבד שהביטול נעשה עד שני ימי עסקים לפני מועד קבלת השירות המתוכנן.

הזיכוי יעשה בתוך 30 ימים ממועד מתן הודעת הביטול.

הביטול לא יהא כרוך בעלות כלשהי, למעט דמי ביטול כפי המפורט בדין החל, וכל ההוצאות שהוציאה החברה עבור הלקוח, אשר ינוכו מסכום ההחזר שתקבל. בכל מקרה שבו שילמה החברה לספקי שירותים צדדים שלישיים, אזי ינוכה הסכום ששולם מסכום ההחזר. 

בכל מקרה של ביטול קורס לאחר שהחל, תחויב בהתאמה בכמות השיעורים שביצעת בפועל, במחירם המלא, לרבות עלות חומרים שהופצו בטרם הביטול.

כל ביטול של שירותים לאחר תחילת ביצועם, יהא בהודעה מראש ובכתב של 7 ימים לחברה, ויגרור חיוב עבור כלל השירותים שביצעה החברה בפועל, וההוצאות שהוציאה החברה עד למועד ההודעה על הביטול, על פי מחירון החברה ללא הנחות. 

 

במידה וברצונך לבטל את העסקה, עליך להודיע לנו באמצעות מייל [email protected], באמצעות הטלפון של נציגת המחלקה המטפלת בך , ולפרט בהודעתך את שמך המלא, כתובת המייל שלך, ומספר הזהות, ואנו נבטל את העסקה בתוך 30ימים. 

 

בעת ביטול עסקת מכר מרחוק שלא עקב פגם, החברה תהיה רשאית לנכות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

 

הגבלת אחריות 

לחברה לא תהא כל אחריות בגין תוכן או מהות המידע שיוכנס על ידיך או שתקבל במסגרת השימוש באתר.

החברה אינה מתחייבת כי השירותים שיסופקו לך, לרבות הקורסים ו\או המלצות הנחיות, והליווי השוטף, יניבו מינימום הכנסות או רווחים או ישיגו מטרה או יעד מסוים כלשהו, ולא תהא לך כל טענה תביעה או דרישה כנגד החברה עקב אי השגת מטרות או יעדים כלשהם במסגרת השימוש בשירותיה של החברה. היעוץ שתספק לך החברה נעשה על בסיס נסיונה ושיקול דעתה בתום לב ואין בו בכדי להוות ערובה או הבטחה כלשהי.

ידוע לך כי החברה משתמשת בשירותים של צדדים שלישיים מהם היא מקבלת שירותים על מנת שתוכל לספק לך חלק מהשירותים שרכשת. החברה אינה ערבה או מתחייבת לטיב או לאיכות ספקי שירותים כאמור ואין בבחירתם בכדי להוות ערבון או בטחון לביצוע השירותים על ידם. 

כל מידע שתקבל במסגרת האתר אינו מהווה יעוץ או שידול או שכנוע כלשהו לרכוש כל מוצר או שירות כלשהו או להתקשרות כלשהי.

החברה, לרבות בעלי מניותיה ו/או מנהליה לא יחובו בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות אשר אתה תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים המצויים באתר או שיגיעו אליך מצד שלישי באמצעות האתר. אין באמור בתנאי השימוש משום מצג מצד החברה בדבר ההתאמה, האמינות, ומידת הדיוק של המידע, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר למטרה כלשהי. 

כל השימוש והמידע, הנכלל באתר מוצע לך “כמות שהוא ” (As is)בלא כל התחייבות, ובלא כל אחריות או התניה משתמעת בדבר התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה. 

החברה אינה מבטיחה כי האתר יענה על דרישותיך או כי פעולת האתר תתבצע ללא הפרעות או ללא שגיאות. ככל שהדבר מותר על פי דין, החברה מחריגה בזאת באופן מפורש כל אחריות מפורשת, לרבות בין היתר, אחריות לזכות הקניין או לאי הפרה של זכות קניין, ומכל אחריות מכללא, לרבות בין השאר, אחריות מכללא לאיכות מסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה אחראית ואינה ערבה למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של התוצאות אשר יושגו באמצעות שימוש באתר או של כל נתונים או מידע אשר יושגו בדרך אחרת באמצעות שימוש באתר.

בכפוף להוראות הדין החל, בשום מקרה לא תחול על חברה לרבות בעלי מניותיה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או ספקי שירותיה אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין בין לך ובין לכל צד שלישי שהוא, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לתכנים שיועברו באמצעות האתר, לשימוש בשירותי האתר ו/או להזמנת שירותים באמצעות האתר ו/או לשימוש או לביצועי האתר, לעיכוב בשימוש או לאי-יכולת להשתמש באתר, לאספקה או לאי-אספקה של שירותים, או לכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, לדיוק הנתונים, להתאמתם למשתמש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקויים אפשריים, לתוכנו של המידע או לכל מעשה או מחדל אחר של חברה ועובדיה בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר.

בכפוף להוראות הדין החל, בשום מקרה לא תעלה אחריות החברה, בגין כל סיבה שהיא, אליך או אל כל מישהו מטעמך, על 100 ש”ח

אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של האתר ו\או השירותים שהנך מקבל, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידו.

החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל התראה מוקדמת. 

החברה שומרת על זכותה לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בכל מקרה.

החברה רשאית בכל עת להפסיק את פעילות האתר כולו או חלקו, זמנית או בצורה קבועה.  

כללי

תנאים אלו מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר או הקשורה בו, תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בעיר תל אביב יפו, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי. והיה אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאים אלו יישארו בתוקפם. ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ”י מסמך זה במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו צד עפ”י תנאים אלו. גרסה מודפסת של תנאים אלו ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהם במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת. כל זכות שאינה ניתנת בתנאי השימוש במפורש, דינה כזכות שמורה. הנך מתחייב לשפות את חברה בגין כל נזק הוצאה הפסד או תשלום שייגרמו לה ו/או לבעלי מניותיה ו/או למנהליה ו/או לאתר עקב הפרה על ידך של תנאי השימוש. 

לכל שאלה או הבהרה נשמח אם תיצור קשר לכתובת הדוא”ל[email protected]

Shopping Cart
דילוג לתוכן